Our Profile

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับ ธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการของบริษัทครอบคลุม ตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบการให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มี ประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการนำเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing Solution (Cloud Solution Provider) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ

บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทได้รับอนุมัติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 ให้ ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร และประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ้นสุดของอายุการได้สิทธิดำเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา

2538

ก่อตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศ

2540


จัดตั้งบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 16 ล้านบาท

2544

เป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกที่สามารถแปรรูปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2547


ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ INET มุ่งเน้นอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป "Always by your side" และใช้โลโก้ใหม่ สื่อถึงการเติบโตและขยายตัวตลอดเวลาพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้า

2548

จัดตั้งบริษัทย่อย แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด เพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้าน IP (Internet Protocal) ในอนาคต

2554

สร้างศูนย์ IDC แห่งที่สองที่อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประหยัดพลังงาน พร้อมระบบสำรองข้อมูลกับ Data Center ศูนย์แรก (บางกอกไทย ทาวเวอร์) จึงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

2556

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งสองศูนย์เป็นรายแรกในประเทศไทย

2557

เป็นผู้นำในการให้บริการ Cloud Services

2559

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และขยายธุรกิจในส่วนของ Internet Data Center 3

2561

INET-IDC3 สระบุรี เปิดให้บริการ เป็น World Class Data Center และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Trusted Platforms

บริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. บริการ Cloud Solutions

เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • Infrastructure as a Service (IaaS)
  เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดการลงทุนทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สัมพันธ์กับรายจ่าย

 • Platform as a Service (PaaS)
  เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำ Application มาทำงานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software

 • Software as a Service (SaaS)
  เป็นการให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, ERP on Cloud เป็นต้น

บริษัทให้บริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) สำหรับ Enterprise มาเป็นเวลากว่า 6 ปี โดย ได้รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 :2013 สำหรับการให้บริการในศูนย์ ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และที่แก่งคอย สระบุรี และมาตรด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการให้บริการ Cloud Solutions และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริการจัดการสารสนเทศ และการ ให้บริการด้าน Cloud Solutions ทั้งที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ Cloud Solutions ของบริษัทว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและมี คุณภาพ อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็น รายแรกของประเทศไทย ซึ่ง CSA-STAR เป็นมาตรฐานความ ปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบ Cloud Solutions โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมของบริษัท และศักยภาพของการให้บริการ ซึ่งมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความ ไว้วางใจและใช้บริการหลายแห่งและมีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจใช้บริการ ร่วมทดสอบการใช้งาน

เพื่อให้บริการ Cloud ของบริษัทตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทได้เพิ่ม platform ในการให้บริการ Cloud อย่างหลากหลาย เช่น VMware, Microsoft Azure, Openstak platform และได้เพิ่มการรับรองมาตรฐาน ISO27799: 2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ที่ทั้งอาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS ครอบคลุมทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การให้บริการความปลอดภัยทางธุรกรรมด้านการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภาคอาเซียนได้ใช้บริการ PCI Cloud IaaS ของไทย ในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย

2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access)

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อโดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โครงข่ายสาย วงจรเช่า (Leased Line) ความเร็วสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะ การใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รับประกันคุณภาพสูงด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90%

และเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ จึงได้มีการปรับปรุง ระบบการให้บริการ ด้วยการนำระบบ Software-defined network เข้ามาช่วยบริหารจัดการเครือข่ายที่เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญของบริษัทได้แบบอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ของคนลงได้ ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งาน จากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร

3. บริการ Co-Location

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนย์กลางการ ให้บริการสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำ เสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่าย สาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น

 • Co - Location
  บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัย และมีเสถียรภาพโดยนำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้

 • Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center
  ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยพื้นที่การทำงานสำรองพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้ำท่วม วิกฤตการเมือง

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัท 3 แห่งคือ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ (INET-IDC1) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่งคอย สระบุรี (INET-IDC3) การ ออกแบบมุ่งเน้นให้ทั้ง 3 ศูนย์สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ที่ความเร็วสูง และมีเสถียรภาพสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน สากลและมีบริการอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 ศูนย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างกันในหลายเส้นทางอย่างสมบูรณ์แบบ ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Dark Fiber ขนาด 10 Gbps. จำนวน 4 เส้นทาง (Fiber Route) หมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินทำให้เส้นทางใดๆขาดหายไป จะมีเส้นทางเครือข่ายอื่น ทำหน้าสำรองได้ทันที โดยให้บริการสำหรับองค์กรชั้นนำของ ประเทศที่ทำการซื้อขายธุรกรรมหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตไปจนถึง ผู้ให้บริการเว็บไซด์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้ บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ในประเทศไทย โดยทั้ง 3 ศูนย์มีแนวคิดการออกแบบและก่อสร้าง โดยอิงมาตรฐาน ระดับโลกและเน้นให้เรื่องของความคุ้มค่าและปลอดภัยทั้งต่อ อุปกรณ์, มนุษย์และสิ่งแวดล้อม