INET ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ จังหวัดสระบุรี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 เพื่องานบริการในสถานพยาบาล

โดย INET มีนโยบายที่สนับสนุนและตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย อีกทั้งการสนับสนุนนี้ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ทำให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการให้ดีขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม